Aktualizace územního plánu

 

OBEC BISKUPICE

v souladu s §46 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu chystá aktualizaci stávajícího územního plánu obce.

Občané mohou své připomínky a náměty podávat místně příslušnému orgánu na předepsaném formuláři v termínu:

do 23.8.2019

 

podle ustanovení § 46 zákona
č
. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
ř
ádu
(stavební zákon)

Formulář ke stažení